Waarom Systeemdenken?

Samenwerken.nu heeft het systeemdenken als leidend paradigma, want het is:

– Duurzaam. Door naar het systeem  als geheel te kijken in plaats van een stukje af te bakenen biedt de systeemaanpak resultaten die beter beklijven.
– Waarderend. Vanuit het systeemdenken gaan we nooit op zoek naar ‘de schuldige’ maar gaan we juist uit van ieders goede bedoelingen. We kijken niet ‘in de persoon’ maar onderzoeken de (soms ongewenste) patronen die zijn ontstaan. 
– Bescheiden. We gaan niet op zoek gaan naar ‘dè oplossing’ van een probleem maar helpen het systeem-in-focus zelf stappen te zetten en (opnieuw) in beweging te komen.

En het is effectief! Lees hier enkele cases.

Wat is Systeemdenken?

Systeemdenken is een methode om inzicht en invloed te krijgen in complexe sociale systemen, zoals teams, afdelingen en organisaties. Systeemdenken is een waardevol perspectief voor leidinggevenden, helpt je om te gaan met complexe vraagstukken in organisaties en leiding te geven aan verandering. Maar het geeft ook handvatten om veerkrachtig samenwerken in je team te stimuleren en effectief om te gaan met dynamieken in de onderstroom.

Na een intakegesprek houden we individuele interviews met alle betrokkenen. Het onderzoek is daarmee zelf al een eerste interventie. De informatie uit de gesprekken vormt een basis voor de analyse. We maken op basis van deze analyse een nieuw ‘verhaal’ waarin ieder zijn of haar perspectief terugziet, maar ook het grotere geheel. Daarna volgt een terugkoppeling aan de betrokkenen, inclusief een advies over mogelijke vervolgstappen. Het advies biedt concrete handvatten om belemmerende patronen te doorbereken en een duurzame verandering in gang te zetten.

Om het proces van (veer)krachtiger samenwerken in gang te houden is verdere begeleiding mogelijk. Dit kan in de vorm van begeleiding van teams en/of supervisie van de leidinggevende.

Met deze organisaties werkten wij al samen

Systeemdenken in de praktijk

Wil je op een actieve manier de samenwerking in je team of organisatie versterken, of de teamleden bewustmaken van hun rol en bijdrage aan een vitale samenwerking, dan past een begeleidingstraject door onze ervaren begeleider(s).

We ontwikkelen in co-creatie een aanpak voor jullie specifieke vraag. Daarbij maken we gebruik van actieve (samen)werkvormen, serious games en dialoog. We zorgen altijd voor verbinding met de praktijk zodat de interventies ook daadwerkelijk leiden tot het doorbreken van patronen en verbeterde samenwerking.

 

Systemisch leiderschap kenmerkt zich door breder en dieper te kijken, door te verwonderen, door nieuwsgierig te zijn. 

Supervisie

In een supervisietraject begeleiden we de leidinggevende om de samenwerking in zijn of haar team of organisatie via de systeembenadering te versterken.

Na een intakegesprek brengen we, samen met de leidinggevende, de situatie in beeld en stellen we het doel van de supervisie vast. We onderzoeken samen hoe de context van invloed is, wat de intenties van betrokkenen kunnen zijn, welk gedrag daaruit voortkomt en hoe dit gedrag anderen beïnvloedt. We kijken samen welke logische stappen teamleden (of de leidinggevende) kunnen zetten om effectief te beïnvloeden en het gestelde doel te bereiken.

We organiseren feedbackloops: na elke stap staan we even stil om te het effect ervan te beoordelen. Daarna kijken we wat de volgende logische stap kan zijn. Het doel van deze werkwijze is om een duurzame verandering van gedrag in gang te zetten.

Stap in ons relatienetwerk en blijf op de hoogte.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuwe artikelen en updates van onze opleidingen en workshops.