Systeemdenken met Hoofd en Hart

Een basisprogramma dat kennis van systeemdynamieken combineert
met sociaal psychologische inzichten.

Leer het rijke systemische gedachtengoed
toe te passen in je eigen praktijk.

Samenwerken gaat vanuit het perspectief van systeemdenken niet alleen om mensen, maar vooral om het bewustzijn van de patronen in de talloze relaties en verbindingen waar deze mensen deel van uitmaken.

Het gedrag van mensen in relaties wordt continue beïnvloed door de systemen waar zij deel van uitmaken. De moeilijkheid is dat deze systemen en het krachtenveld dat ze beïnvloeden, zich meestal aan het zicht onttrekken

Als je bedenkt dat we in een groep van 10 mensen al 45 ‘relatie-lijntjes’ kunnen trekken dan is het bijzonder en mooi dat dat het zo vaak zo goed gaat. Het is echter ook niet zo verwonderlijk dat het soms misgaat in het samenwerken.

Systeemdenken verbreedt je handelingsrepertoire.

In de opleiding ‘Systeemdenken met Hoofd en Hart’ dring je door tot de onderstroom van zowel de gehele organisatie (macro), onderdelen van de organisatie (meso) als de rol die jij daarin speelt of kunt spelen (micro).

Wat levert het je op?

Z

Een antenne voor systeemdynamieken op individueel-, team-, organisatieniveau en tussen organisaties onderling.

Z
Kennis van en ervaring met systeemdenken als kern van de lerende organisatie.
Z
Een evidence-based systemisch en sociaal-psychologisch raamwerk om patronen te herkennen, te begrijpen en te beïnvloeden.
Z
De vaardigheid om interventies te ontwikkelen die werken voor het systeem als geheel en haar onderdelen.
Z
Verder ontwikkelen van jouw competenties om een bijdrage te leveren aan duurzaam, inclusief samenwerken.

Vergroot je meerwaarde!

Systeemgericht kijken, communiceren en interveniëren staan in deze opleiding centraal. We wisselen theoretische kennis af met ervaringen uit de praktijk. Daarbij wordt een beroep gedaan op de deelnemers om:

5

Eigen werkcasuïstiek in te brengen

5
Breder te kijken
5
Oordeel en oplossing uit te stellen
5
Uit en in te zoomen
5
Te reflecteren op eigen gedrag en impact
5
Mede deelnemers waarderende inzichten en feedforward te geven
5
Meervoudig partijdig te willen leren kijken
5

Wijzer te handelen.

“Systeemdenken met Hoofd en Hart, een mooie aanvulling voor een ieder die relationele (werk) situaties op een nieuwe manier wil benaderen.”

“Deze opleiding heeft mijn inzicht in het doorzien van hardnekkige vraagstukken en Selma en Jaap weten een prettig klimaat te creëren.”

“Het programma ‘Systeemdenken met Hoofd en Hart’ biedt mij een stevig fundament voor mijn coachingswerkzaamheden. Ik treed groepen met meer zelfvertrouwen tegemoet.”

Ontdek de reis die we gaan maken, wat gaan we doen?

Dag 1

Basisprincipes van systeemdenken

Inleiding in de basisprincipes van systeemdenken en het in kaart brengen van de onderlinge relaties binnen een systeem. Relatienetwerken helpen om een voorlopig inzicht te krijgen in wie met wie, op welke manier (goed, redelijk, matig, slecht of ambivalent) is verbonden. En met die hypothese kun je weer voorspellen waar de kans groter of kleiner is dat er iets gaat bewegen in het systeem als je in één van de relaties iets doet. Ook het gebruik van systeemopstellingen wordt geïntroduceerd.

Dag 2

Relaties en versterkende gedragspatronen

In plaats van te denken en werken volgens oorzaak en gevolg kijken we naar circulair causale patronen. Van ‘wie heeft het goed/verkeerd gedaan’ naar ‘des te meer de een…. des te meer de ander…’. Vanuit een meervoudig partijdige houding leer je begrijpen wat ieders goede bedoeling kan zijn bij het gedrag dat je ziet en wat de bedoelde en onbedoelde neveneffecten van dat gedrag zijn

Dag 3

Archetypische patronen

We gaan werken met ‘archetypen’. Veel samenwerkingssituaties kennen eenzelfde onderliggend patroon, zgn. archetypen. Het herkennen daarvan helpt je bij het uiteenrafelen van complexe verbanden in het samenwerken. Archetypen helpen om sneller te zien waarom wat we goed bedoelen soms uitmondt in ongewenste situaties. Voorbeelden zijn ‘lapmiddelen’: het middel verergert de kwaal, of ‘afglijdende normen’: door de norm te verlagen lijkt verdere actie niet meer nodig en overbevissing: uitputting van resources.

Dag 4

Sociale psychologie en Moreel kompas

Wat in de sociaal psychologische dynamiek maakt dat we patronen creëren in ons samenwerken die we eigenlijk niet zouden willen? Te denken valt aan de kwaliteit van contact, de behoefte om ons te onderscheiden, maar ook bij de groep te willen horen, groepsdenken, cognitieve biases, etc. En wat kan ik daar, mede vanuit mijn persoonlijk moreel kompas, in betekenen? Een pallet aan factoren die goed samenwerken bepalen zal de revue passeren.

Dag 5

‘The whole system in the room’

Tijdens deze dag presenteren de deelnemers hun afsluitende opdracht in aanwezigheid van relevante stakeholders. De eindopdracht houdt in dat je met een of meer andere deelnemers een systeemanalyse uitvoert over een bestaand samenwerkingsvraagstuk in jouw organisatie.

€ 2.400,—
(inclusief literatuur en overig materiaal).

Deze opleiding is vrijgesteld van BTW.

Locatie: Midden Nederland

Samenwerken.nu is een CRKBO-erkend opleidingsinstituut.
Hiermee voldoen de opleidingen die wij aanbieden aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Data:

Groep 5

Voorjaar 2024

5

Dag 1: Woensdag 21-02-2024

5

Dag 2: Woensdag 03-04-2024

5
Dag 3: Donderdag 25-04-2024
5
Dag 4: Woensdag 15-05-2024
5
Dag 5: Woensdag 26-06-2024

De trainers

Selma Busser

“Bij een samenwerking levert iedereen die meedoet per definitie een beetje autonomie in. Alleen al daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat die samenwerking prettig verloopt en waarde toevoegt voor jou, de ander(en) en de samenleving”.

Jaap Schaveling

“Leiderschap is nieuwsgierig zijn naar en herkennen van het moment waarop ik toegevoegde waarde kan leveren aan het systeem met het oog op een duurzame samenleving en planeet en de moed en competentie hebben om dat moment te pakken”.