Ethische code

De Ethische Code bevat uitgangspunten en richtlijnen die gehanteerd worden door begeleiders verbonden aan of handelende uit naam en/of in opdracht van Samenwerken.nu.

Uitgangspunten

Samenwerken.nu werkt in de geest van de vier basisprincipes van het NIP, het Nederlands Instituut van Psychologen, zijnde:

E

Verantwoordelijkheid:

Wij  onderkennen  onze  professionele  en  wetenschappelijke verantwoordelijkheid  ten  opzichte  van  de  betrokkenen,  hun  omgeving  en  de maatschappij.  Wij  zijn  verantwoordelijk  voor  ons  beroepsmatig  handelen.  Voor  zover  dat in  ons  vermogen  Ligt  zorgen  wij  ervoor  dat  onze  diensten  en  de  resultaten  van  ons handelen  niet  worden  misbruikt.

E

Integriteit:

Wij  streven  naar  integriteit  in  de  wetenschapsbeoefening,  het  onderwijs  en de  toepassing  van  onze  kennis  op  het  terrein  van  samenwerken.  In  ons  handelen betonen  wij  eerlijkheid,  gelijkwaardige  behandeling  en  openheid  tegenover betrokkenen.  Wij  scheppen  tegenover  alle  betrokkenen  duidelijkheid  over  de  rollen  die wij  vervullen  en  handelen  in  overeenstemming  daarmee.

E

Respect:

Wij tonen respect voor de fundamentele rechten en waardigheid van betrokkenen. Wij respecteren het recht van betrokkenen op privacy en vertrouwelijkheid. Wij respecteren en bevorderen diens zelfbeschikking en autonomie, voor zover dat te verenigen is met de andere professionele verplichtingen van ons en met de wet.

E

Deskundigheid:

Wij streven naar het verwerven en handhaven van een hoog niveau van deskundigheid in onze beroepsuitoefening. Wij nemen de grenzen van onze deskundigheid in acht en de beperkingen van onze ervaring. Wij  bieden  alleen  diensten aan waarvoor wij door opleiding, training en ervaring zijn gekwalificeerd. Datzelfde geldt ook voor de methoden en technieken die wij gebruiken.

Samenwerken.nu werkt op basis van de volgende
mens- en maatschappijvisie

E

Planet first

Vanuit de basis: aarde, water, vuur en de kracht van de natuur.

E

Pragmatisme, onderzoek en reflexiviteit

Nieuwsgierigheid naar en verwondering over dat wat plaats vindt.

E

Liefde, vreedzaam samenleven, vruchtbaar samenwerken, zien en waarderen van ieders bijdrage.

E

leder mens kan leiderschap ontwikkelen

Dat wil zeggen nieuwsgierig zijn naar en herkennen van het moment waarop je toegevoegde waarde hebt voor het systeem met het oog op een duurzame en inclusieve samenleving en de  moed en competentie hebben om dat moment te pakken.

E

Autonomie

leder mens heeft het vermogen zijn bestaan vorm te geven in relatie tot anderen. De inbedding in een groter geheel vraagt naast vrije wil ook om overgave.

E

Heelheid

leder mens heeft de kwaliteit zich te ontwikkelen en te aanvaarden wat (nog) niet heel is. Dankzij een groter perspectief kan hij beide onder ogen zien.
E

Identiteit

leder mens heeft de kwaliteit om zichzelf te zijn in wisselende tijden en omstandigheden.
E

Integratie

leder mens is in staat zijn persoonlijke groei vorm te geven in het leven van alledag.
E

Zingeving

leder mens heeft de kwaliteit om het eigen leven te ervaren als een schakel in een groter geheel.

De Begeleider zal

E

Geen deelnemers/opdrachtgevers weigeren op basis van ras, huidskleur, overtuiging, religie, handicap, geboorteplaats, sekse, seksuele voorkeuren, of op basis van enige andere factor die als oneerlijk of discriminerend kan worden beschouwd.

E

Kennis en vaardigheden bewust inzetten ten bate van de deelnemers/opdrachtgevers.

E

Een zorgvuldige inschatting maken van mogelijke negatieve bijverschijnselen voor de deelnemer en zijn/haar leefwereld en stemt zijn begeleiding, opleiding, training daarop af.

E

De persoonlijke, zowel fysieke als geestelijke, integriteit van de deelnemers eerbiedigen. Een deelnemer zal een client op geen enkele wijze uitbuiten, daaronder inbegrepen – maar niet uitsluitend beperkt tot – financiële en seksuele zaken. Seksuele relaties tussen Begeleider en deelnemer zijn verboden.

Het opleidingscontract

De contractuele relatie vindt een einde met de beeindiging van het (inhoudelijke  en relatie-) contract. Niettemin zijn er professionele verantwoordelijkheden die doorgaan nadat het contract is beeindigd. Zoals het behouden van de overeengekomen vertrouwelijkheid.

Een Begeleider zal alleen dan een contract aangaan of in stand houden, wanneer er geen andere activiteiten of relaties tussen Begeleider en deelnemer spelen die het contract in gevaar kunnen brengen.

De begeleiders onderling

Een Begeleider zal andere Begeleiders met respect bejegenen.

Een Begeleider accepteert de verantwoordelijkheid om een andere Begeleider, van wie hij/zij reden heeft aan te nemen dat hij/zij onethisch handelt, daarmee te confronteren en, in geval dit niet tot resultaten leidt, een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie (klachten@samenwerken.nu).

Slotbepalingen

Jaarlijks wordt vastgesteld of deze Ethische Code dient te worden bijgesteld.

Deze Ethische Code is voor de eerste maal in werking getreden op 30-9-2022.