De  Ethische  Code  bevat  uitgangspunten  en  richtlijnen  die  gehanteerd  worden  door begeleiders  verbonden  aan  of  handelende  uit  naam  en/of  in  opdracht  van Samenwerken.nu.

Uitgangspunten:

Samenwerken.nu  werkt  in  de  geest  van  de  vier  basisprincipes  van  het  NIP,  het Nederlands  Instituut  van  Psychologen,  zijnde:

•       Verantwoordelijkheid:  Wij  onderkennen  onze  professionele  en  wetenschappelijke verantwoordelijkheid  ten  opzichte  van  de  betrokkenen,  hun  omgeving  en  de maatschappij.  Wij  zijn  verantwoordelijk  voor  ons  beroepsmatig  handelen.  Voor  zover  dat in  ons  vermogen  Ligt  zorgen  wij  ervoor  dat  onze  diensten  en  de  resultaten  van  ons handelen  niet  worden  misbruikt.

•       Integriteit:  Wij  streven  naar  integriteit  in  de  wetenschapsbeoefening,  het  onderwijs  en de  toepassing  van  onze  kennis  op  het  terrein  van  samenwerken.  In  ons  handelen betonen  wij  eerlijkheid,  gelijkwaardige  behandeling  en  openheid  tegenover betrokkenen.  Wij  scheppen  tegenover  aLLe  betrokkenen  duidelijkheid  over  de  rollen  die wij  vervullen  en  handelen  in  overeenstemming  daarmee.

•       Respect:  Wij  tonen  respect  voor  de  fundamentele  rechten  en  waardigheid  van betrokkenen.  Wij  respecteren  het  recht  van  betrokkenen  op  privacy  en  vertrouwelijkheid. Wij  respecteren  en  bevorderen  diens  zelfbeschikking  en  autonomie,  voor  zover  dat  te verenigen  is  met  de  andere  professionele  verplichtingen  van  ons  en  met  de  wet.

•       Deskundigheid:  Wij  streven  naar  het  verwerven  en  handhaven  van  een  hoog  niveau  van deskundigheid  in  onze  beroepsuitoefening.  Wij  nemen  de  grenzen  van  onze deskundigheid  in  acht  en  de  beperkingen  van  onze  ervaring.  Wij  bieden  alleen  diensten aan  waarvoor  wij  door  opleiding,  training  en  ervaring  zijn  gekwalificeerd.  Datzelfde  geldt ook  voor  de  methoden  en  technieken  die  wij  gebruiken.

Samenwerken.nu  werkt  op  basis  van  de  volgende  mens-  en  maatschappijvisie

•       Planet  first:  vanuit  de  basis:  aarde,  water,  vuur  en  de  kracht  van  de  natuur.

•       Pragmatisme,  onderzoek  en  reflexiviteit:  nieuwsgierigheid  naar  en  verwondering over  dat  wat  plaats  vindt.

•       Liefde,  vreedzaam  samenleven,  vruchtbaar  samenwerken,  zien  en  waarderen  van ieders  bijdrage.

•       leder  mens  kan  leiderschap  ontwikkelen:  dat  wiL  zeggen  nieuwsgierig  zijn  naar  en herkennen  van  het  moment  waarop  je  toegevoegde  waarde  hebt  voor  het  systeem met  het  oog  op  een  duurzame  en  inclusieve  samenleving  en  de  moed  en competentie  hebben  om  dat  moment  te  pakken.

•     Autonomie:  leder  mens  heeft  het  vermogen  zijn  bestaan  vorm  te  geven  in  reLatie  tot anderen.  De  inbedding  in  een  groter  geheel  vraagt  naast  vrije  wil  ook  om  overgave.

•     Heelheid:  leder  mens  heeft  de  kwaliteit  zich  te  ontwikkelen  en  te  aanvaarden  wat (nog)  niet  heel  is.  Dankzij  een  groter  perspectief  kan  hij  beide  onder  ogen  zien.

•     Identiteit:  leder  mens  heeft  de  kwaliteit  om  zichzelf  te  zijn  in  wisselende  tijden  en omstandigheden.

•     Integratie:  leder  mens  is  in  staat  zijn  persoonlijke  groei  vorm  te  geven  in  het  leven van  alledag.

•     Zingeving:  leder  mens  heeft  de  kwaliteit  om  het  eigen  leven  te  ervaren  als  een schakel  in  een  groter  geheel.

De  Begeleider  zal

•     Geen  deelnemers/opdrachtgevers  weigeren  op  basis  van  ras,  huidskleur, overtuiging,  religie,  handicap,  geboorteplaats,  sekse,  seksuele  voorkeuren,  of  op basis  van  enige  andere  factor  die  als  oneerlijk  of  discriminerend  kan  worden beschouwd.

•     Kennis  en  vaardigheden  bewust  inzetten  ten  bate  van  de deelnemers/opdrachtgevers.

•     Een  zorgvuldige  inschatting  maken  van  mogelijke  negatieve  bijverschijnselen  voor de  deelnemer  en  zijn/haar  leefwereld  en  stemt  zijn  begeleiding,  opleiding,  training daarop  af.

•       De  persoonlijke,  zowel  fysieke  als  geestelijke,  integriteit  van  de  deelnemers eerbiedigen.  Een  deelnemer  zal  een  client  op  geen  enkele  wijze  uitbuiten, daaronder  inbegrepen  –  maar  niet  uitsluitend  beperkt  tot  –  financiële  en  seksuele zaken.  Seksuele  relaties  tussen  Begeleider  en  deelnemer  zijn  verboden.

Het  opleidingscontract

De  contractuele  relatie  vindt  een  einde  met  de  beeindiging  van  het  (inhoudelijke  en relatie-)  contract.  Niettemin  zijn  er  professionele  verantwoordelijkheden  die  doorgaan nadat  het  contract  is  beeindigd.  Zoals  het  behouden  van  de  overeengekomen vertrouwelijkheid.

Een  Begeleider  zal  alleen  dan  een  contract  aangaan  of  in  stand  houden,  wanneer  er geen  andere  activiteiten  of  relaties  tussen  Begeleider  en  deelnemer  spelen  die  het contract  in  gevaar  kunnen  brengen.

De  begeleiders  onderling

Een  Begeleider  zal  andere  Begeleiders  met  respect  bejegenen.

Een  Begeleider  accepteert  de  verantwoordelijkheid  om  een  andere  Begeleider,  van  wie hij/zij  reden  heeft  aan  te  nemen  dat  hij/zij  onethisch  handelt,  daarmee  te  confronteren en,  in  geval  dit  niet tot  resultaten  leidt,  een  klacht  in  te  dienen  bij  de Klachtencommissie (klachten@samenwerken.nu).

Slotbepalingen

Jaarlijks  wordt  vastgesteld  of  deze  Ethische  Code  dient  te  worden  bijgesteld.

Deze  Ethische  Code  is  voor  de  eerste  maal  in  werking  getreden  op  30-9-2022.

Stap in ons relatienetwerk en blijf op de hoogte.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuwe artikelen en updates van onze opleidingen en workshops.

Informatie