Algemene voorwaarden

Algemene  voorwaarden  voor  consumenten  van  Samenwerken.nu  (KvK  87611465). Deze  voorwaarden  gelden  voor  alle  overeenkomsten  tussen  Samenwerken.nu  en deelnemers.  Onder  deelnemers  worden  degenen  verstaan  die  zich  inschrijven  voor  een training,  opleiding,  verdieping,  workshop,  lezing  of  hij/zij  die  gecoacht  wordt.  Onder overeenkomst  wordt  verstaan  een  contract  tussen  Samenwerken.nu  en  deelnemer betreffende  een  overeengekomen  dienstverlening  als  een  training,  opleiding, verdiepingsdag,  workshop,  coaching  traject  of  andere  dienst.

Bevestiging

Wanneer  we  jouw  aanmeldingsformulier  hebben  ontvangen,  zenden  wij  je  binnen  twee weken  een  bevestiging.  Vanaf  het  moment  van  ontvangst  van  deze  bevestiging  heb  je twee  weken  bedenktijd.  Binnen  deze  termijn  kun  je  indien  nodig  kosteloos  je aanmelding  annuleren.

Betaling

Je  ontvangt  van  ons  een  factuur  die  je  dient  te  betalen  conform  de  daarop  vermelde betalingstermijn(en). Ben  je  in  gebreke  of  in  verzuim  met  het  nakomen  van  een  of  meer  van  je  verplichtingen, dan  komen  alle  redelijke  kosten  ter  verkrijging  van  voldoening  buiten  rechte  voor rekening  van  jou.

Wachtrij

Is  op  het  moment  van  jouw  aanmelding  de  opleiding  of  workshop  volgeboekt,  dan  krijg je  de  mogelijkheid  je  in  te  schrijven  op  een  wachtrij.  Mocht  er  een  plaats  vrijkomen,  dan benaderen  wij  degene  die  bovenaan  staat.

Annulering  en  wijzigingen

•       Tot  acht  weken  voor  het  begin  van  de  opleiding  of  workshop  kun  je  je  aanmelding ongedaan  maken.  Hieraan  zijn  geen  kosten  verbonden.  Annuleer  je  binnen  acht weken  voor  aanvang  van  de  opleiding,  dan  brengen  wij  10%  van  de  verschuldigde opleidingssom  in  rekening.  Annuleer  je  binnen  vier  weken  voor  aanvang  van  de opleiding,  dan  rekenen  we  50%.  Als  je  binnen  7  dagen  afzegt,  dan  betaal  je  het volledige  bedrag.

*      ALs  je  je  deelname  aan  een  opleiding  of  workshop  wilt  doorschuiven,  dien  je  de reeds  verzonden  factuur  te  hebben  voldaan.  Hou  er  rekening  mee  dat  een eventueel  prijsverschil  met  de  nieuwe  cursus  moet  worden  bijbetaald.  Bij  een annulering  in  de  toekomst  gelden  de  voorwaarden  van  het  moment  van  afzegging van  de  eerste  opleiding  of  workshop.

•     Mochten  wij  –  op  basis  van  het  aantal  aanmeldingen  of  overmacht  –  besluiten  de opleiding  of  workshop  te  annuleren,  dan  ontvang  je  hiervan  direct  bericht.  In  dat geval storten  wij  het  door  jou  overgemaakte  bedrag terug.

•     De  prijzen  die  genoemd  worden  op  de  website  zijn  onder  voorbehoud  van prijswijzigingen.

•     Samenwerken.nu  heeft  het  recht  om  incidenteel  de  opleidingsprogramma’s tussentijds  te  wijzigen  om  reden  van  kwalitatieve  verbetering  of  veranderende eisen  van  accrediterende  instanties  of  vanwege  planning-technische  redenen.  Dit geldt  zowel  voor  verandering  van  opleidingslocatie,  data,  trainer  als  voor inhoudelijke  wijzigingen.

•     Bij  ziekte  en/of  verhindering  van  een  docent  zal  Samenwerken.nu

•   Zo  mogelijk  voor  gelijkwaardige  vervanging  zorgdragen. Indien  vervanging  niet  mogelijk  blijkt  te  zijn  de  deelnemer  zo  snel  mogelijk hiervan  in  kennis  stellen  en  zo  spoedig  mogelijk  tot  alternatieve  data  komen.

•     In  geval  van  ziekte  en/of  verhindering  van  een  docent  heeft  deelnemer  geen  recht op  (schade-)vergoeding.  Alleen  extra  kosten  voor  de  verzorging  van  lesdagen voortvloeiende  uit  ziekte  en/of  verhindering  van  een  docent  liggen  bij Samenwerken.nu.

•     Uitval  van  docent  is  geen  reden  voor  kosteloze  annulering.

Geheimhouding

Alle  partijen  zijn  verplicht  tot  geheimhouding  van  alle  vertrouwelijke  informatie  die  zij  in het  kader  van  hun  overeenkomst  van  elkaar  of  uit  andere  bron  hebben  verkregen  als mede  als  die  informatie  verkregen  is  tijdens  de  dienstverlening  voor,  tijdens  of  na  de overeenkomst.  Informatie  geldt  als  vertrouwelijk  als  dit  door  betrokken  partijen  is medegedeeld  of  als  dit  voortvloeit  uit  de  aard  van  de  informatie  of  als  door  de deelnemers  redelijkerwijs  kan  worden  aangenomen  dat  het  vertrouwelijke  informatie betreft. Alleen  met  toestemming  van  de  Samenwerken.nu  resp.  deelnemer  of  op  grond  van wettelijke  verplichting,  mag  de  geheimhouding  worden  verbroken.

Intellectueel  eigendom

De  inhoud  van  onze  opleidingen  en  verdiepingsdagen  zijn  ter  verbetering  van  onze samenleving.  Het  uitdragen  van  ons  gedachtengoed  waarderen  we  ten  zeerste.  Derhalve mag  het  geleerde  door  jou  gebruikt  worden  zonder  voorafgaande  toestemming.  We stellen  het  op  prijs  als  je  bij  gebruik  ervan  naar  samenwerken.nu  refereert.

Aansprakelijkheid  begrenzing

Indien  Samenwerken.nu  aansprakelijk  is,  dan  is  die  aansprakelijkheid  als  volgt begrensd:

•        De  aansprakelijkheid  van  Samenwerken.nu  is  beperkt  tot  de  factuurwaarde  van  de opdracht,  althans  dat  gedeelte  van  de  overeenkomst  waarop  de  aansprakelijkheid betrekking  heeft.

•        De  in  deze  voorwaarden  opgenomen  beperkingen  van  de  aansprakelijkheid  gelden niet  indien  de  schade  te  wijten  is  aan  opzet  of  grove  schuld  van  Samenwerken.nu.

•        Samenwerken.nu  is  nimmer  aansprakelijk  voor  gevolgschade.

•        Samenwerken.nu  is  nimmer  verantwoordelijk  voor  teksten  die  op  eigen  initiatief gebruikten  of  gemaakt  zijn  door  docenten  betreffende  eventueel  copyright  van derden.

•        Samenwerken.nu  is  nimmer  aansprakelijk  voor  uitspraken  van  docenten, deelnemers  of  andere  personen  voor,  tijdens  of  na  de  dienstverlening.

Overmacht

Onder  overmacht  wordt  in  deze  algemene  voorwaarden  verstaan  naast  hetgeen daaromtrent  in  de  wet  en  jurisprudentie  wordt  begrepen,  alle  van  buiten  komende oorzaken,  voorzien  of  niet  voorzien,  waarop  Samenwerken.nu  geen  invloed  kan uitoefenen,  doch  waardoor  Samenwerken.nu  niet  in  staat  is  haar  verplichtingen  na  te komen.  Tevens  worden  ook  e-mails  en  internetverkeer  daaronder  begrepen. Samenwerken.nu  heeft  ook  het  recht  zich  op  overmacht  te  beroepen,  indien  de omstandigheid  die  (verdere)  nakoming  verhindert,  intreedt  nadat  Samenwerken.nu  haar verbintenis  had  moeten  nakomen. Tijdens  overmacht  worden  de  verplichtingen  van  Samenwerken.nu  opgeschort.  Indien  de periode  waarin  door  overmacht  nakoming  van  de  verplichtingen  door  Samenwerken.nu niet  mogelijk  is  langer  duurt  dan  2  maanden  zijn  beide  partijen  bevoegd  de overeenkomst  te  ontbinden  zonder  dat  er  in  dat  geval  een  verplichting  tot schadevergoeding  bestaat. Indien  Samenwerken.nu  bij  het  intreden  van  de  overmacht  al  gedeeltelijk  aan  haar verplichtingen  heeft  voldaan,  of  slechts  gedeeltelijk  aan  haar  verplichtingen  kan voldoen  is  zij  gerechtigd  het  reeds  uitgevoerde  c.q.  uitvoerbare  deel  afzonderlijk  te factureren  en  is  de  deelnemer  gehouden  deze  factuur  te  voldoen  als  betrof  het  een afzonderlijke  overeenkomst.

Aansprakelijkheid  begrenzing

Door  het  aangaan  van  een  overeenkomst  met  Samenwerken.nu  wordt  aan Samenwerken.nu  toestemming  verleend  voor  automatische  bewerking  van  de  uit  de overeenkomst  verkregen  persoonsgegevens.  Deze  persoonsgegevens  zat Samenwerken.nu  uitsluitend  gebruiken  voor  haar  eigen  activiteiten.

Versie  1.0  I  oktober  2022